Welcome to Good morning Vietnam
早安越南論壇 討論區 > 查看所有文章 (bent256700)


1 2 3 4 »


回復: 請問 tốt /hay/giỏi 的差別 謝謝 
優質會員
註冊日期:
2016/10/20 13:17
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 35
等級: 4; EXP: 68
HP: 0 / 92
MP: 11 / 653
離線
參照:

scowa 寫道:
“tuyệt”對應中文是絕,毳,踅,而越文裡幾乎沒有後兩字的解釋,常用就是”絕”

“絕”字用在順序第二,有拒絕與斷絕…: cự tuyệt, đoạn tuyệt…

而用在第一順序,則幾乎你所能想像到的”絕大多數,絕妙,絕版,絕毫,絕佳,絕種,絕句,絕滅,絕代,絕對,絕交,絕好,絕後,絕命,絕藝,絕然,絕品,絕色,絕才,絕世,絕食,絕跡,絕情,絕嗣,絕望,絕無及絕頂….通通使用這字

語言中最常使用的就是絕頂” tuyệt vời”,視前一句描述情況,在中文有不同的用語來表示

中文中類似”讚”,”厲害’,”行”,翹楚”,”妙透”,”十分”,”極其”,棒透了”

這是形容詞,而前面必加情境描述,方能襯托..

這是我自己猜的..


對 我有查過了 你說得沒錯
謝謝你的說明~

2017/6/30 11:37
回頂部


回復: 請問 tốt /hay/giỏi 的差別 謝謝 
優質會員
註冊日期:
2016/10/20 13:17
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 35
等級: 4; EXP: 68
HP: 0 / 92
MP: 11 / 653
離線
參照:

越南小飛俠 寫道:
參照:

天嵐 寫道:

那請問 tuyệt 呢? 意思是棒?


tuyệt 對照中文是(絕)字

學越文我們常用越漢詞典,而沒聽過越漢字典

越文單一個字通常看不出真正的意義,要2個字以上組成的詞,甚至要看完整個句子才知道真正的意義

所以是越漢詞典而非字典

比如說tốt這個字,我們都知道是"好"的意思

可是在中國象棋裡,兵卒的越文也是tốt

tốt đỏ(紅)=兵
tốt đen(黑)=卒

跟tốt /hay/giỏi 相關聯的Tuyệt,我猜你想問的應該是Tuyệt Vời這個詞吧

Tuyệt Vời 絕頂(是很好很棒的最高等級)對 因為我問越南老師跟外勞都只是說 非常好或是最好 的意思
所以我也不太清楚真正的意思代表哪一種
非常謝謝你的解說

2017/6/27 9:30
回頂部


回復: 請問 tốt /hay/giỏi 的差別 謝謝 
優質會員
註冊日期:
2016/10/20 13:17
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 35
等級: 4; EXP: 68
HP: 0 / 92
MP: 11 / 653
離線
參照:

越南小飛俠 寫道:
參照:

lydia 寫道:
請問 tốt /hay/giỏi 的差別 謝謝 


tốt (好)

hay(精彩)

giỏi(厲害)


那請問 tuyệt 呢? 意思是棒?

2017/6/26 8:20
回頂部


回復: 請問cùng/và/với/cũng 四種和的差別 謝謝
優質會員
註冊日期:
2016/10/20 13:17
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 35
等級: 4; EXP: 68
HP: 0 / 92
MP: 11 / 653
離線
參照:

李歐 寫道:
參照:

天嵐 寫道:
anh muốn dắt cha mẹ đi nước ngoài chơi
anh muốn dẫn cha mẹ đi nước ngoài chơi

anh muốn theo cha mẹ đi nước ngoài chơi

關於這三段句子
第一個詞我沒看過所以不知道
第三個是對的 跟隨
第二個好像有點怪
因為前陣子我問過關於đưa還有dẫn
我的越語老師跟越南員工都跟我說
dẫn是用在 帶小孩子跟帶動物比較多
一般帶人都是đưa


đưa đi 我覺得比較像"交去"
dẫn đi 我覺得比較像"帶領去"
dắt đi 我覺得比較像"攜帶去"

好 謝謝說明

2017/6/22 11:10
回頂部


回復: lắm 跟 rất 都是好請問差別在哪謝謝
優質會員
註冊日期:
2016/10/20 13:17
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 35
等級: 4; EXP: 68
HP: 0 / 92
MP: 11 / 653
離線
參照:

越南小飛俠 寫道:
rất 與 lắm 是初學越文必學的字

我也想補充一些

位置
rất:一般都放在形容詞前面 rất (很) nhiều(多)
lắm 一般都放在形容詞後面 nhiều(多) lắm (很)

anh yeu em rất nhiều
anh yeu em nhiều lắm

至於說把 lắm放在名詞前面,學越文用詞避免不了要注意習慣用語,實際上已經少人這麼說了
lắm(多) chuyện(事):抱怨對方常搞一些麻煩
lắm(多)khi(時候):很多時候
以上放在名詞前面的lắm在習慣用語上會被nhiều取代
nhiều(多) chuyện(事)
nhiều(多)khi(時候)


強度:
nhiều lắm
rất nhiều
都是說"很多",沒有強弱之分

在文字書寫上以"rất nhiều"為主
nhiều lắm 多是越南中部,南部的口語在用
北越的越語比較正規,書寫與口語都以"rất nhiều"為主我都不知道lắm可以放前面用 而且還有別的意思
沒看到這篇連老師都沒教到 又學到一些了 ~

2017/6/21 11:35
回頂部


回復: 請問cùng/và/với/cũng 四種和的差別 謝謝
優質會員
註冊日期:
2016/10/20 13:17
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 35
等級: 4; EXP: 68
HP: 0 / 92
MP: 11 / 653
離線
恩 老實說越南語有很多詞
我常常有爭議 腦袋會有衝突
有人說那樣才對 有人說這樣對
有人說都可以用
我就亂了
希望這個學期過後
我上中級班 會遇到更厲害的老師給我解答
不然感覺我的程度一直卡住
我自學也有限 只能看戲劇 找教學影片
上論壇 跟越南人交流 或是看書查字典而已

2017/6/19 11:02
回頂部


回復: 請問cùng/và/với/cũng 四種和的差別 謝謝
優質會員
註冊日期:
2016/10/20 13:17
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 35
等級: 4; EXP: 68
HP: 0 / 92
MP: 11 / 653
離線
anh muốn dắt cha mẹ đi nước ngoài chơi
anh muốn dẫn cha mẹ đi nước ngoài chơi

anh muốn theo cha mẹ đi nước ngoài chơi

關於這三段句子
第一個詞我沒看過所以不知道
第三個是對的 跟隨
第二個好像有點怪
因為前陣子我問過關於đưa還有dẫn
我的越語老師跟越南員工都跟我說
dẫn是用在 帶小孩子跟帶動物比較多
一般帶人都是đưa

2017/6/19 10:08
回頂部


回復: 越南小飛俠
優質會員
註冊日期:
2016/10/20 13:17
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 35
等級: 4; EXP: 68
HP: 0 / 92
MP: 11 / 653
離線
大概有知道差別在哪裡了
非常謝謝你的說明~

2017/5/25 16:57
回頂部


請問 bằng nhau 和 giống nhau 差別在哪裡?
優質會員
註冊日期:
2016/10/20 13:17
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 35
等級: 4; EXP: 68
HP: 0 / 92
MP: 11 / 653
離線
如題 bằng nhau 和 giống nhau 差別在哪裡?
因為有一位朋友說雖然意思都是一樣但是有點不一樣
好像是指 外型 或是物品 重量一樣
很久了 沒寫下來 突然忘記怎麼區分

2017/5/24 15:02
回頂部


回復: scowa
優質會員
註冊日期:
2016/10/20 13:17
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 35
等級: 4; EXP: 68
HP: 0 / 92
MP: 11 / 653
離線
恩 我學越南語半年了
簡單的看得懂意思
我還在邊看劇邊查慢慢學
很多還記不太住
我也希望自己不要太在意意思的關係鑽牛角尖..
謝謝你 我再慢慢學

2017/5/5 9:51
回頂部螢幕設定最佳顯示效果為1024*768
版權所有 © 2008 早安越南論壇 本站所有文章版權為原作者所有,若需引用請取得原網站或作者同意。
Powered by XOOPS © 2001-2011 The XOOPS Project