Welcome to Good morning Vietnam


正在瀏覽: 1 名訪客


摩訶般若波羅蜜多心經--中越文
長老會員
註冊日期:
2014/5/5 10:41
來自 台灣-澎湖
所屬群組:
會員
文章: 163
等級: 11; EXP: 82
HP: 0 / 270
MP: 54 / 5326
離線
https://www.youtube.com/watch?v=A1ve2DKFp-E


[center]Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
摩訶般若波羅蜜多心經

Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời,
觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,
chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
照見五蘊皆空,度一切苦厄。
Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không,
舍利子,色不異空,空不異色,色即是空,
không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.
空即是色,受想行識,亦復如是。
Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt,
舍利子,是諸法空相,不生不滅,
bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc,
不垢不淨,不增不減,是故空中無色,
vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý;
無受想行識,無眼耳鼻舌身意,
vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thứ giới,
無色聲香味觸法,無眼界乃至無意識界,
vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận,
無無明亦無無明盡,乃至無老死亦無老死盡,
vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.
無苦集滅道,無智亦無得,
Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa ,y Bát nhã ba la mật đa cố,
以無所得故,菩提薩埵 ,依般若波羅蜜多故,
tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng,
心無罣礙,無罣礙故,無有恐怖,遠離顛倒夢想,
cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố,
究竟涅槃。三世諸佛依般若波羅蜜多故,
đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cố tri Bát nhã ba la mật đa,
得阿耨多羅三藐三菩提,故知般若波羅 蜜多,
thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú,
是大神咒,是大明咒,是無上咒,是無等等咒,
năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.
能除一切苦,真實不虛。
Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:
故說般若波羅蜜多咒,即說咒曰:
Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế Bồ đề Tát bà ha.
揭諦,揭諦,波羅揭諦,波羅僧揭諦,菩提娑婆訶。

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa (3 lần)

2016/4/26 22:45
回頂部


回復: 摩訶般若波羅蜜多心經--中越文
長老會員
註冊日期:
2008/11/25 0:38
來自 彰化
所屬群組:
會員
文章: 669
等級: 23; EXP: 55
HP: 0 / 563
MP: 223 / 20060
離線
唸誦三次後再加一句
"願以此功德,遍灑於凡眾,一切皆安平,得法修清靜.阿彌佗佛"

2016/4/30 12:07

Skype / Line : degin0911
TEL:+841253471375
TEL:+84908770933
~工商時間~
朝琴養蜂場(越南)
批發零售出口~蜂產品
蜂蜜-蜂王乳-花粉
台灣美食-香腸/粽子/水餃/蔥油餅/手工饅頭
回頂部


回復: 摩訶般若波羅蜜多心經--中越文
長老會員
註冊日期:
2008/11/26 22:32
來自 西貢(胡志明市)
所屬群組:
會員
文章: 1423 | 精華: 5
等級: 32; EXP: 35
HP: 0 / 783
MP: 474 / 27871
離線
我掉眼珠子了

2016/4/30 19:37

升龍黑目祝福每一位朋友,年年走好運!洋洋得意,事事如意!每年發大財,心想事成!升官中頭彩!
http://blog.xuite.net/trieu11111/twblog/179128993

https://www.facebook.com/tran.cao.5
回頂部


回復: 摩訶般若波羅蜜多心經--中越文
長老會員
註冊日期:
2014/5/5 10:41
來自 台灣-澎湖
所屬群組:
會員
文章: 163
等級: 11; EXP: 82
HP: 0 / 270
MP: 54 / 5326
離線
心經很久、很久以前背過。
所以就想到,找越文版的心經,背一背可以多認識幾個字,另一個重點,找一個語音版本,可以糾正發音的。

至於其他的佛經,大悲咒...等等就沒啥興趣了。

2016/4/30 22:47
回頂部


回復: 摩訶般若波羅蜜多心經--中越文
長老會員
註冊日期:
2009/11/2 14:39
所屬群組:
會員
文章: 4170
等級: 48; EXP: 44
HP: 237 / 1186
MP: 1390 / 38950
離線
Quán (quan) 觀
nhứt (nhất) 一
Xá Lợi tử (Xá lị tử)舍利子
tỹ (tỵ) 鼻
thinh (thanh) 聲
thứ (thức) 識
quái (quải)罣
miệu (diểu)藐

"願以此功德,遍灑於凡眾,一切皆安平,得法修清靜.阿彌佗佛"
“nguyện dĩ thử công đức, biến sái ư phàm chúng, nhất thiết giai bình an, đắc pháp tu thanh tịnh, A-di- đà phật”

2016/5/1 1:00

scowa 於 2016年05月01日 01:23:41
回頂部


回復: 摩訶般若波羅蜜多心經--中越文
長老會員
註冊日期:
2014/5/5 10:41
來自 台灣-澎湖
所屬群組:
會員
文章: 163
等級: 11; EXP: 82
HP: 0 / 270
MP: 54 / 5326
離線
感謝scowa 大的更正,

還以為是不同的版本。

感恩。

2016/5/2 22:11
回頂部可以查看文章。
不可發文。
不可回復。
不可編輯自己的文章。
不可刪除自己的文章。
不可發起投票調查。
不可在投票調查中投票。
不可上傳附件。
不可不經審核直接發文。
不可使用主題類別。
不可使用HTML語法。
不可使用簽名檔。

[高級搜索]


螢幕設定最佳顯示效果為1024*768
版權所有 © 2008 早安越南論壇 本站所有文章版權為原作者所有,若需引用請取得原網站或作者同意。
Powered by XOOPS © 2001-2011 The XOOPS Project