Welcome to Good morning Vietnam


正在瀏覽: 1 名訪客


越文數字的念法..
長老會員
註冊日期:
2009/11/2 14:39
所屬群組:
會員
文章: 4164
等級: 48; EXP: 41
HP: 237 / 1185
MP: 1388 / 32538
離線
以台語為例,請教大家諸位正港的台灣人,下面這些你們台語念得正確嗎?

一個基隆人在基隆仁一路看到一隻鯨魚

二位田中人在田裡看到二隻蜜蜂

二十年賺二千萬

三太子跳三分鐘

四神湯煮四碗

五專要讀五年

六合彩簽六千

.....

何謂文音,何謂白音

專家告訴我們,地名人名地段名要用文音,數數字要用白音

那麼..越文的數字呢?

2017/4/20 20:39
回頂部


回復: 越文數字的念法..
長老會員
註冊日期:
2009/11/2 14:39
所屬群組:
會員
文章: 4164
等級: 48; EXP: 41
HP: 237 / 1185
MP: 1388 / 32538
離線
我們常用的數字多以下列文字表示
một, hai, ba, bốn(tư), năm, sáu, bảy, tám, chin, mười
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
此為數詞及次序詞,幾乎皆可以阿拉伯數字代替,亦即”白音”

而名詞或動詞及形容詞則常用下列文字
nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, thập
一,二,三,四,五,六,七,八,九,十
亦即”文音”
問越南人上面這是什麼,可能大多說就是漢文直譯,因不懂漢字,故僅知其意而不知其義

逐字例如:
nhất 一(壹)
nhất định一定
nhất lọat 一律
nhất thời 一時
nhất trí 一致

nhị 二(貳)
nhị huyền 二胡
nhị tâm 二心
nhị nguyên luận二元論

tam 三(叁)
tam quân 三軍
tam quốc 三國(魏蜀吳)
tam qui三皈(依)
tam sinh 三牲(牛豬羊)
tam tướng 三相(電)
tam đạt đức 三達德(智仁勇)
tam hợp viện 三合院
tam cương ngũ thường 三綱五常
tam dân chủ nghĩa 三民主義
tam quyền phân lập 三權分立
tam tòng tứ đức 三從四德

tứ 四(肆)
tứ chi 四肢
tứ dân 四民(士農工商)
tứ duy 四維(禮義廉恥)
tứ hạnh 四行(德言容功)
tứ khổ 四苦(生老病死)
tứ linh 四靈(龍麟龜鳳)
tứ phương 四方(東西南北)
tứ quý 四季(春夏秋冬)
tứ sắc 四色(牌)
tứ tán 四散
tứ thuật 四術(詩書禮樂)
tứ xứ 四處

ngũ 五(伍)
ngũ âm 五音(宮商角徵羽)
ngũ cốc 五穀
ngũ kim 五金
ngũ quả 五果
ngũ quan 五官
ngũ thường 五常

lục 六(陸)
lục căn 六根
lục dục 六慾
lục kinh 六經
lục phủ 六腑
lục tỉnh 六省
châu lục 六大洲

thất 七(柒)
thất luật 七律(七言律詩)
thất phẩm 七品
thất tịch 七夕
thất tinh 七星

bát 八(捌)
bát bảo 八寶
bát cổ 八股
bát quái 八卦
bát tiên 八仙
bát tuần 八旬(80歲)

cửu 九(玖)
cửu châu九州(日本)
cửu khổng九孔
cửu tộc九族
cửu tuyền九泉
Cửu Long Giang九龍江
cửu ngũ九五之尊

thập 十(拾)
thập giới 十戒
thập phần 十分(十足)
thập phương 十方
thập toàn 十全
thập tự giá 十字架
thập tự quân 十字軍
thập tử nhất sinh 十死一生

提供參考.

2017/4/21 10:49
回頂部可以查看文章。
不可發文。
不可回復。
不可編輯自己的文章。
不可刪除自己的文章。
不可發起投票調查。
不可在投票調查中投票。
不可上傳附件。
不可不經審核直接發文。
不可使用主題類別。
不可使用HTML語法。
不可使用簽名檔。

[高級搜索]


螢幕設定最佳顯示效果為1024*768
版權所有 © 2008 早安越南論壇 本站所有文章版權為原作者所有,若需引用請取得原網站或作者同意。
Powered by XOOPS © 2001-2011 The XOOPS Project